تحلیل تکنیکال

درخت باینری

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

درخت دودویی به زبان انگلیسی

ترجمه و تعریف درخت دودویی ، دیکشنری آنلاین فارسی - انگلیسی. ما حداقل جملات ترجمه شده ۴۲ را با درخت دودویی پیدا کرده ایم.

درخت دودویی

ترجمه‌ها درخت دودویی

binary tree

en tree data structure in which each node has at most two children

عبارات مشابه

نمونه‌ها

الگوریتمهای زیر برای یک درخت دودویی شرح داده شدهاند اما ممکن است قابل تعمیم به سایر درختها نیز باشند.

The following algorithms are described for a binary tree, but they may be generalized to other trees as well.

We will show that the number of leaves in a full binary tree is one more than the number of interior nodes.

اگر چه، در درخت دودویی (شامل درخت جستجوی دودویی) این گرهها قابل حذف هستند، ولی با ترمیم ساختمان درخت همراه است.

However, in certain binary trees (including binary search درخت باینری trees) these nodes can be deleted, though with a rearrangement of the tree structure.

در یک درخت دودویی کامل، اندیس عرض گره ((i - (2d - 1)) را میتوان به عنوان دستور العمل پیماش از ریشه مورد استفاده قرار داد.

In a complete binary tree, a node's breadth-index (i − (2d − 1)) can be used as traversal instructions from the root.

فاصله چرخش بین هر دو درخت دودویی با تعداد گره مساوی به صورت کمترین تعداد چرخشهای لازم برای تبدیل یکی به دیگری تعریف میشود.

The rotation distance between any two binary trees with the same number of nodes is the minimum number of rotations needed to transform one into the other.

Rajeev Alur و Parthasarathy Madhusudan یک زیرکلاس از زبان درخت دودویی منظم را به کلمات تو در تو و زبانهای پشتهای مشخصه ارتباط دادند .

Rajeev Alur and Parthasarathy Madhusudan related a subclass of regular binary tree languages to nested words and visibly pushdown languages.

برای غلبه بر این مشکل، عناصر درون یک گره میتوانند به جای آرایه به صورت یک درخت دودویی جستجو یا یک درخت بی پلاس سازماندهی شوند.

To overcome this problem, elements inside a node can be organized in a binary tree or a B+ tree instead of an array.

هر کلید x میتواند اینطور درنظر گرفته شود که یک مسیر کامل در یک درخت دودویی با ارتفاع w، از ریشه تا برگِ مطابق با x است.

Each key x may be thought of as a path in the full binary tree of height w starting at the root and ending at the leaf corresponding to x.

میتوان شباهتهایی با درختهای بی مرتبههای بالاتری که از نظر ساختار شبیه درخت دودویی رنگ شده باشند هم ایجاد کرد چون تنها به رنگهای بیشتری نیاز است.

The same analogy can be made with B-trees with larger orders that can be structurally equivalent to a colored binary tree: you just need more colors.

به دلیل اینکه یک درخت دکارتی یک درخت دودویی است، طبیعی است که آن را به عنوان یک درخت دودویی جستجو برای یک دنبالهٔ مرتب از مقادیر استفاده کنیم.

Because a Cartesian tree is a binary tree, it is natural to use it as a binary search tree for an ordered sequence of values.

در علوم رایانه درخت جستجوی دودویی بهینه (انگلیسی: Optimal binary search tree) یک درخت جستجوی دودویی است که کمترین زمان جستجوی ممکن (یا زمان جستجوی مورد انتظار) را فراهم میآورد.

In computer science, an optimal binary search tree (Optimal BST), sometimes called a weight-balanced binary tree, is a binary search tree which provides the smallest possible search time (or expected search time) for a given sequence of accesses (or access probabilities).

چرخش در درختهای بی سریع تر است (چون چرخشها اغلب در دسته یکسان رخ میدهند به جای اینکه در چند گره مجزا در یک درخت دودویی رنگ شده انجام شوند).

B-trees will be faster for performing rotations (because rotations will frequently occur within the same cluster rather than with multiple separate nodes in a colored binary tree).

همچنین پیدا کردن والد یک گره در یک درخت دودویی نخی، بدون استفاده از اشارهگرهای والد یا بدون استفاده از پشته هم امکانپذیر است، هر چند که این کار کمی آهسته است.

It is also possible to discover the parent of a node from a threaded binary tree, without explicit use of parent pointers or a stack, although it is slower.

برخلاف یک درخت دودویی جستجو در این درخت هیچ گرهی، کلیدی را که توسط آن گره مشخص میشود ذخیره نمیکند؛ در عوض، موقعیت آن در درخت نشان دهنده کلید مربوط به آن است.

Unlike a binary search tree, no node in the tree stores the key associated with that node; instead, its position in the tree defines the key with which it is associated.

مونوئید پویا میتواند به صورت درخت دودویی نامتناهی نمایش داده شود؛ به طور کلی تر اگر مجموعه p ،S عامل داشته باشد، سپس مونوئید ممکن است به صورت درخت p-adic نمایش داده شود.

The dyadic monoid can be visualized as an infinite binary tree; more generally, if the set S has p elements, then the monoid may be represented as a p-adic tree.

یک درخت دودویی کامل (complete) یک درخت دودویی است که در آن هر سطح، به جز احتمالاً آخرین سطح، بهطور کامل پر شدهاست، و همهٔ گرهها تا جایی که ممکن است در چپ درخت قرار میگیرند.

In a complete binary tree every level, except possibly the last, is completely filled, and all nodes in the last level are as far left as possible.

A range tree on a set of points in d-dimensions is a recursively defined multi-level binary search tree.

درخت دودویی

درختی که هر گره از آن حداکثر دو فرزند داشته باشد. به عبارت دیگر درختی که درجه آن دو باشد درخت دودویی نامیده می شود. در درخت های معمولی ترتیب گره ها مهم نیست اما در درخت دودویی ترتیب گره ها دارای اهمیت است.

حداکثر تعداد گره ها در سطح i ام یک درخت دودویی 2 i-1 بوده و حداکثر تعداد گره ها در یک درخت دودویی به عمق 2 k -1 ، k است (درخت دودویی پر).

همه درخت های دودویی ممکن با 3 گره.

همه درخت های دودویی ممکن با 3 گره.

در درخت های دودویی در صورتی که تعداد گره ها را با n، تعداد گره های درجه صفر را با n0، تعداد گره های درجه یک را با n1، تعداد گره های درجه دو را با n2 نمایش دهیم در این صورت روابط زیر برقرار است.

حداقل تعداد گره های لازم برای ساختن درختی با ارتفاع h، h+1 گره است. مثل شکل زیر:

برای ساختن درختی به ارتفاع چهار دست کم به پنچ گره احتیاج داریم

برای ساختن درختی به ارتفاع چهار دست کم به پنج گره احتیاج داریم

ارتفاع یک درخت دودویی کامل با n گره برابر ⎤( log 2 ( n + 1 ⎡ است.

بیشترین تعداد گره در سطح L ام یک درخت دودویی برابر است با :2 L.

بیشترین تعداد گره ممکن در هر سطح درخت دودویی

بیشترین تعداد گره ممکن در هر سطح درخت دودویی

حداکثر تعداد گره ها در یک درخت دودویی با ارتفاع h برابر است با : 2 h + 1 – 1.

بیشترین تعداد گره برای درختی با ارتفاع 4 برابر است با: 1-2 5 = 1-32 =31

برای هر درخت دودویی در صورتی که درخت تهی نباشد تعداد گره های پایانی همواره یکی بیشتر از تعداد گره هایی است که دارای دو فرزند هستند.

نمایش درخت دودویی به وسیله آرایه

یک درخت دودویی کامل با n گره را می توان در یک آرایه یک بعدی ذخیره کرد.

برای ذخیره کردن یک درخت دودویی به این صورت عمل می کنیم:

گره های درخت شماره گذاری می شوند. شماره گذاری به ترتیب از بالا به پایین و از چپ به راست انجام می گردد و به هر گره شماره ای نسبت داده می شود. سپس گره با شماره i در خانه i آرایه قرار داده می گیرد.
در نمایش درخت دودویی به کمک آرایـــه برای گره i:

• ریشه درخت در گره 1 است .
• اگر i ≠1 باشد، پدر i در ( i / 2) است و اگر i = 1 باشد i ریشه است.
• اگر 2i ≤ n باشد فرزند چپ i در 2i است در غیر این صورت گره فرزند چپ ندارد.
• اگر 2i+1 ≤ n باشد، فرزند راست i در 2i+1 است، در غیر این صورت گره i فـــاقد فرزند راست است .

این روش برای نمایش درختان غیر کامل زیاد مناسب نیست چون بسیاری از خانه های آرایه خــــالی باقی می ماند، در نتیجه بهتر است برای درختانی بجز درخت درخت باینری های پُر و کامل از نمایش با اشاره گر استفاده کنیم. در بدترین حالت، یک درخت مورب به عمق k، به 2 k – 1 محل و موقعیت نیاز دارد که از این مقدار، فقط k محل اِشغال می شوند. در این روش، درج و حذف گره ها نیاز به جابجا کردن گره های دیگر دارد و این عامل موجب کــــند شدن عملیات درج و حــذف می شود.

نمایش درخت دودویی با کمک آرایه

نمایش درخت دودویی با کمک آرایه

نمایش درخت دودویی به وسیله ماتریس

در این روش از یک ماتریس با سـه ستون که ستون اول برچسب گره، ستون دوم شماره فرزند سمت چـپ و سـتون سـوم شـماره فرزند سمت راست است استفاده می شود. تعداد سطرهای ماتریس به تعداد گره های درخت است. این روش برای درخت های مورب، خلوت یا درخت هایی که در مورد ساختار آنها اطلاعات کمی داریم می تواند روش مناسبی باشد. در این روش، مقدار حافظه هدر رفته به تعداد گره ها بستگی دارد و از ساختار درخت مستقل اسـت. اگـر درخـت n گـره داشته باشد، ماتریس آن n + 1 صفر دارد که همان فضای هدر رفته است.

بررسی کارایی الگوریتم های IP-Lookup مبتنی بر درخت دودویی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی کارایی الگوریتم های IP-Lookup مبتنی بر درخت دودویی

چکیده مقاله :

وظیفه اصلی مسیریاب پیدا کردن مسیر مناسب برای بسته است. الگوریتم های مختلفی برای جستجوی IP ارائه شده است. در این مقاله سه الگوریتم مبتنی بر درخت دودویی Binary Trie ، Disjoint Binary Trie و Priority Trie انتخاب شده اند. این سه الگوریتم به صورت کمی و بر اساس سه معیار زمان، حافظه و پیچیدگی مورد بررسی قرار میگیرند.سه الگوریتم انتخاب شده در این مقاله به صورت نرم افزاری پیاده سازی شده و چندین بار اجرا می شوند. در این مقاله از آدرس های Lookup واقعی که در یک مسیریاب وجود داشت استفاده می شود. این مقاله با تشکیل درخت دودویی طبق الگوریتم های مختلف به بررسی کارایی آنها می پردازد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا COMCONF02_077 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

شیرمرز، علیرضا و صبائی، مسعود و حسینی، سید مجتبی،1395،بررسی کارایی الگوریتم های IP-Lookup مبتنی بر درخت دودویی،دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر،رامسر،https://civilica.com/doc/545888


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، شیرمرز، علیرضا؛ مسعود صبائی و سید مجتبی حسینی )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، شیرمرز؛ صبائی و حسینی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • M. A. Ruiz-Sanchez, E. W. Biersack and W. Dabbous, "Survey .
 • H.Jonathan Chao, Bin Liu, "High Performance Switch And Routers, " .
 • A. Lara, A. Kolasani, درخت باینری and B. Ramamurthy, "Network innovation using .
 • M. K. Shin, Y. Choi, H. H. Kwak, S. Pack, .
 • ry-efficient IP lookup Memo؛ 5. Kun Huang, Gaogang Xie, Yanbiao .
 • H. Lim _ Ewha Womans University, Seoul ; C. Yim .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

حل کردن مثال برای درخت جستجوی دودویی

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

trace کردن الگوریتم درخت جست وجوی دودویی بهینه مربوط به درس طراحی الگوریتم(فصل 3 کتاب طراحی الگوریتم جعفرنژادقمی)

نوشتن تمام مراحل کد تو برگه. وحل کردن یک مثال که تمام مراحل کد رابه ترتیب انجام دهد.

سایر جزییات

 • کارفرما: کاربر69414
 • کد پروژه: 67211
 • حداقل قیمت: 5,000 تومان
 • حداکثر قیمت: 100,000 تومان
 • مهلت: 20 روز
 • تعداد مشاهده: 1651
 • وضعیت مناقصه: بسته

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری درخت باینری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی درخت باینری اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از درخت باینری اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

 • پروژه ساختمان داده درخت دودویی

با سلام ، دو برگ زیر که خدمتتون پیوست می شود ، پروژه ای برای درس ساختمان داده و به زبان cpp که همانطور که خواسته شده کدشون مدنظر است.

موارد مورد نیاز :

برنامه نویسی به صورت کامنت شده

بنده دو مثال برای الگوریتم ژنتیک میخواستم با جداول فیتنس کراس اور و موتیشن و توضیحات هر جدول فارسی لطفا انگلیسی نباشه

برنامه ای به زبان سی بنویسید که تعدادی عدد دریافت کرده و آنرا بصورت ساختار درختی ذخیره کند سپس به جستجوی دودویی یک عدد دلخواه که توسط کاربر وارد می شود پرداخته و پیغام مناسب بدهد.

پروژه مربوط به درس ساختمان داده(یک مسیر اویلری در درخت دودویی) هست توضیحات کامل در عکس ضمیمه نوشته درخت باینری شده

باید با جاوا نوشته بشه گرافیک هم لازم نداره. پروژه ساده ای هست نسبتا

جست وجویی دو دویی تو الگوریتم درخت که اطلاعات توی هر گره از درخت یک شی از کلاس دانشجوعه که فیلد های نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی درش هست در زبان جاوا نوشته بشه و این که توابع حذف و درج و جست

با سلام
پروژه درس پردازش موازی کارشناسی ارشد

یافتن مینیمم در درخت دودویی، جزو اعمال semigroup میباشد که در پایان عملیات کلیه نودها دارای مقدار مینیمم میشوند.

سلام من ارشد گرایش نرم افزار هستم دارم رو پایانامه کار میکنم مقاله بیس وپروپوزالمو دارم الان استاد خواستن که یه مثال عددی برای مقاله بیسم و یه مثال عددی هم برای ایده ای که قراره رو مقاله پیاده بشه

یک برنامه به زبان سی (نه سی پلاس پلاس) بنویسید که درخت سرچ دودویی binary search tree رو پیاده سازی کنه. فرمت فایل ورودی json هست. از هیچ تابع کتابخانه ای استفاده نکنید. عینا منطبق بر فا

یک برنامه به زبان سی (نه سی پلاس پلاس) بنویسید که درخت سرچ دودویی binary search tree رو پیاده سازی کنه. فرمت فایل ورودی json هست. از هیچ تابع کتابخانه ای استفاده نکنید. عینا منطبق

توابع عضو داخل فایل ضمیمه شرح داده شده

_ایجاد یک درخت تهی

حذف بر اساس شماره دانشجویی

جستوجو بر اساس شماره دانشجویی

پیمایش میان ترتیب

هدف از این درخواست یادگیری کار با حلقه در رزبری پای هست که درون حلقه ورودی گرفتن و خروجی دادن به صورت real time یا بیدرنگ انجام بشود (با هربار تکرار حلقه)

پیادهسازی دو تابع زیر را که در کلاس BSTنوشته شده اند را کامل کنید

public void insert(String k, String v)

private Node min(Node start)

من تعدادی لغت دارم (احتمالا حداقل 600 تا حداکثر 1000 ) میخواستم برای هر کدام یه مثال به همراه معنیش جمع آوری کنم

و همین طور اگه لغتی دارای نکته باشد ذکر شود

من تعدادی لغت دارم (احتمالا حداقل 600 تا حداکثر 1000 ) میخواستم برای هر کدام یه مثال به همراه معنیش جمع آوری کنم

درخت جست و جوی دودویی Binary search tree

کد و الگوریتم درخت جست و جوی دودویی Binary search tree

آپدیت : در قسمت اول کد و الگوریتم درخت جست و جوی دودویی را که با سی پلاس پلاس نوشته ام می بینید و در قسمت دوم کد درخت BST را با زبان جاوا که آقای Farhang Amary برایمان فرستاده اند را خواهید دید.

درخت جست و جوی دو دویی – Binary search tree :

درخت جست و جوی دودویی یکی از بهترین ساختمان داده ها است و بر اساس آن می توان ساختمان داده های متعددی تولید کرد. این درخت که به آن BST هم گفته می شود دارای ویژگی ها بسیار خوبی است ازجمله سرعت در انجام عملیات های نختلف و نگه داری از آن.

درخت جست و جوی دودویی درخت است که حداکثر دو فرزند دارد و تمام نود ها در زیر درخت سمت راست یک گره برزگ تر مساوی گره است و تمام گره ها در زیر درخت سمت چپ گره کوچک تر از گره است به شکل زیر نگاه کنید :

کد و الگوریتم درخت جست و جوی دودویی Binary search tree

به بالا ترین گره در درخت که فرزند هیج گره ای نیست ریشه می گویند.

برای گره ها ساختمان داده زیر را درنظر گرفته ام :

که دارای ویژگی های زیر است :

data : دیتا که همان مقدار یا کلید گره است و باید توجه داسته باشید که مقداری منحصر به فرد است یعنی دو گره یک مقدار ندارند ،البنه با کمی تغییر کد می توانید این مشکل را حل کنید.

parent: که اشارگری به کلاس node است و به پدر یک گره اشاره می کند ، تمام گره های پدر دارند بجز ریشه که نال است.

leftChild: اشارگری به شی از کلاس node است که به درخت باینری بچه ی سمت چپ یک گره اشاره می کند و در صورتی که بچه سمت چپ وجود نداشت مقدار نال را دارد.

rightChild: اشارگری به شی از کلاس node است که به بچه ی سمت راست یک گره اشاره می کند و در صورتی که بچه سمت راست وجود نداشت مقدار نال را دارد.

node : سازنده کلاس است .

در شکل زیر ساختمان داده گره ها را می بینید:

کد و الگوریتم درخت جست و جوی دودویی Binary search tree

برای درخت هم کلاس و ساختمان داره زیر را در نظر گرفته ام:

در ادامه تمام توابع درون آن را همراه الگوریتمشان شرح خواهیم داد:

root: این کلاس فقط یک ویژگی دارد و آن ریشه درخت است.

تابع Insert :

این تابع یک مقدار را می گیرد و آن را به درخت اضافه می کند.اگر یادتان باشد گفتیم که در درخت جست و جوی دودویی گره های سمت راست یک گره بزرگ تر مساوی یک گره اند و گره های سمت سمت یک گره کوچک تر یک گره انید ما نیز برای اضافه کردن یک گره از همین قاعده استفاده می کنیم اگر درخت خالی بود آن هیچ کار خاصی نمی کنیم و گره جدید را ریشه قرار می دهیم اگر درخت خالی نبود از ریشه شروع به حرکت می کنیم . مقداری که می خواهیم به درخت اضافه کنیم اگر بزرگ تر مساوی ریشه بود به سمت راست می رویم اگر کوچک تر بود به سمت چپ می رویم و این کار را آنقدر ادامه می دهیم تا به یک جای خالی (گره ی نال) در درخت برسیم . وقتی که به جای مناسب رسیدیم اشارگر به پدر را برای گره ی جدید تنظیم می کنیم در زیر کد تا Insert را می بینید:

اگر ارتفاع درخت h باشد هزینه درج گره جدید برابر او h است.

تابع display :

این تابع درخت را در خروجی کنسول رسم می کند . رسم یک درخت معمولا کار سخت و زمان گیری است ولی با یه کم کد باحال می شه این کار در چند خط کد به زیبایی انجام داد :

در زیر نمونه ای از رسم درخت را می بینید :

کد و الگوریتم درخت جست و جوی دودویی Binary search tree

همین طور که می بینید درخت بسیار مرت چاپ شده است بطوری که هر گره زیر پدر خود قرار دارد ، همین طور ریشه مشخص شده است.

تابع minimum :

این تابع کوچک ترین گره ی درخت را بر می گرداند.همین طور که گفتیم هر گره های سمت چپ یک گره از آن گره کوچک تر هستند، پس کوچک ترین گره سمت چپ ترین گره است پس ما آن قدر به سمت چپ می رویم تا به نال برسیم.

کد زیر که تابع مینیمم است :

تابع maximum :

تابع ماکزیمم هم مانند تابع مینیمم است ، گره های سمت راست یک گره بزرگ تر مساوی درخت باینری آن گره هستند پس بزرگ ترین گره سمت راست ترین گره در درخت است و برای رسیدن به آن از ریشه شروع می کنیم و آن قدر به راست می رویم تا به هیچ (نال) برسیم.

کد تابع ماکزیمم را در زیر می بینید:

تابع Search :

همین طور که از اسم درخت (Binary search tree) مشخص است سرچ در درخت یکی از جنبه های خیلی مهم این درخت است.فرض کنید یک گره به اسم x را در درخت می خواهیم بیابیم از ریشه شروع به مقایسه می کنیم اگر x.data برابر با ریشه بود یک اشارگر به ریشه برمی گردانیم . در صورت برابر نبود ، اگر x.data بزرگ تر مساوی مقدار ریشه بود به سمت راست می رویم

اگر کوچک تر بود به سمت چپ می رویم این کار را مرتب انجام می دهیم تا به گره مورد نظر برسیم و اگر تا برگ های (برگ به گره های آخر درخت می گویند که هیچ فرزندی ندارند) درخت رسیدم و گره مورد نظر را پیدا نکردیم هیچ یا همان نال را بر می گردانیم که مشخص می کند گره ی مورد نظر در درخت نبوده است.

کد زیر مربوط به تا بع سرچ است :

تابع inorder_tree_walk یا Sort ( مرتب سازی):

این تابع به صورت inorder درخت را پیمایش می کند یعنی ابتدا فرزند چپ را می بیند بعد ریشه و بعد فرزند سمت راست که این کار نود های درخت را به صورت سعودی و مرتب شده نشان می دهد.

در واقع این تابع همان Binary sort یا مرتب سازی دودویی است

تابع successor :

successor یک گره به گره ای می گویند که اگر تمام گره های یک درخت را مرتب شده و سعودی کنار هم قرار دهیم بلافاصله بعد از گره مورد نظر ما ظاهر می شود ، این تابع در تابع حذف گره کاربرد دارد.

می توان درخت را به سورت سورت شده در آورد و بعد ساکسسور گره را پیدا کرد ولی این کار بسیار پرهزینه است . را آسان تری نیز برای این کار وجود دارد.

اگر گره ای که می خواهیم ساکسسورش را پیدا کنیم بچه ی سمت راست داشت آنگاه ساکسسور گره کوچک ترین گره در زیر درخت سمت راست گره است به شکل زیر دقت کنید:

کد و الگوریتم درخت جست و جوی دودویی Binary search tree

همین طور که می بینید successor گره نود گره ی نود و پنج است که در زیر درخت سمت راست گره ی نو کوچک ترین گره است.

این روش برای زمانی بود که گره بچه ی سمت راست داشته باشد .حال اگر گره ای که می خواستیم successor آن را پیدا کنیم فرزند سمت راست نداشت یا کلا فرزند نداشت چه کنیم؟
در این موقع از پدر گره ی مورد نظر شروع می کنیم و مرتب به بالا می رویم تا زمانی این کار را می کنیم که گره ای که رویش هستیم فرزند سمت راست پدرش باشد و به نال نرسیده باشیم.

به شکل بالا نگاه کنید successor گره ی ۸۷ را می خواهیم پیدا کنیم ، از پدر ۸۷ مه گره ی ۸۵ است شروع می کنیم به بالا رفتن ، ۸۷ پسر سمت راست ۸۵ است پس مجاز است دوباره یک گره می رویم بالا و به گره ی ۹۰ می رسیم ۸۵ گره ی سمت چپ ۹۰ است پس همین جا دست از کار می کشیم ، ۹۰ ساکسسور ۸۷ است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا