گزینه های باینری تجارت

سرمایه گذاری خارج از کشور

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

‌ماده ۱ . اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد :
‌قانون . قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
‌سرمایه‌گذار خارجی . اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۶) را‌اخذ نموده باشند.
‌سرمایه خارجی . انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد :

‌الف . وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ باشد، به کشور وارد شود،

ب . ماشین آلات و تجهیزات،

ج . ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،

‌د . حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،

‌هـ. سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی،

‌و . سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
‌سرمایه‌گذاری خارجی . به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌ گذاری.
‌مجوز سرمایه‌ گذاری . مجوزی که برطبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.
‌سازمان . سازمان سرمایه‌ گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب ۱۳۵۳.۴.۲۴.
‌هیأت . هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون.

‌فصل دوم . شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

‌ماده ۲ . پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:

‌الف . موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.

ب . موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌نشود.

ج . متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌ انحصاری قرار دهد.

‌د . سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در سرمایه گذاری خارج از کشور هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
‌سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است.

‌تبصره . قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.

‌ماده ۳ . سرمایه‌گذاری‌های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :

‌الف . سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد.

ب . سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «‌مشارکت مدنی» ، «‌بیع متقابل» و «‌ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

‌تبصره . مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد.

‌ماده ۴ . سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .‌سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد.

‌فصل سوم . مراجع ذی‌صلاح

‌ماده ۵ . سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد‌و درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم‌گردد.

‌ماده ۶ . به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع ‌ماده (۵)، هیأتی با نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین ‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون تشکیل می‌گردد.
‌در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد.
‌به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می‌باشد.

‌تبصره . سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود‌در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی‌خود را کتباً اعلام نماید.

‌ماده ۷ . به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت‌امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار با امضای‌ بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ‌ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته‌ می‌شوند.

‌فصل چهارم . تضمین و انتقال سرمایه خارجی

‌ماده ۸ . سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور‌یکسان برخوردار می‌باشند.

‌ماده ۹ . سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.

‌تبصره ۱ . تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.

‌تبصره ۲ . اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد.

‌ماده ۱۰ . واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه‌گذار قبلی خواهد بود.

‌فصل پنجم . مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

‌ماده ۱۱ . سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :

‌الف . وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود.

ب . وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ج . اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح.

‌تبصره . ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده ۱۲ . نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج‌در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

‌ماده ۱۳ . اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام‌کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

‌ماده ۱۴ . سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج است.

‌ماده ۱۵ . پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی،‌کمک‌های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تایید‌وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.

‌ماده ۱۶ . انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳) این قانون قابل انجام است.

‌ماده ۱۷ . تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به روش‌های زیر میسر است :

‌الف . خرید ارز از نظام بانکی.

ب . از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده‌است.

ج . صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد.

‌تبصره ۱ . به کارگیری یک یا ترکیبی از روش‌های فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.

‌تبصره ۲ . در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای‌موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت‌می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می‌رسد.

‌تبصره ۳ . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (‌الف) این ماده را با موافقت سازمان و‌تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد.

‌تبصره ۴ . چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد.

‌ماده ۱۸ . خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه‌قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می‌باشد.

‌فصل ششم . حل و فصل اختلافات

‌ماده ۱۹ . اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل‌نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

‌فصل هفتم . مقررات نهایی

‌ماده ۲۰ . دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال‌حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان‌درجه یک آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

‌تبصره . موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می‌شود.

‌ماده ۲۱ . سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.

‌ماده ۲۲ . کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه‌اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده‌فوق عمل نماید.

‌ماده ۲۳ . وزیر امور سرمایه گذاری خارج از کشور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این‌قانون را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

‌ماده ۲۴ . از تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی . مصوب ۱۳۳۴.۹.۷ . و آیین‌نامه‌اجرائی آن لغو می‌گردد. سرمایه‌های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این‌قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.

‌ماده ۲۵ . آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (۱) و (۲)، بندهای (ج) و (‌د) ماده (۲)، بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴‌ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

صدور مجوز سرمایه گذاری مستقیم در داخل و خارج کشور

سرپرست آمار و برنامه‌‌ریزی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از ۱۱۰ میلیارد دلار تسهیلات اعطایی صندوق، ۷۴ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار گرفته است، گفت: با درخواست صندوق مبنی بر صدور مجوز سرمایه‌‌گذاری مستقیم در داخل و خارج کشور موافقت شده است

در طول حدود ۱۱سال فعالیت صندوق توسعه ملی و تا پایان سال۱۴۰۰، حدود ۷۹درصد منابع (۱۱۰میلیارد دلار) به‌صورت تسهیلات (سرمایه‌گذاری غیرمستقیم) در اختیار دولت و بخش خصوصی قرارداده شده و حدود ۲۱درصد منابع (۲۹میلیارد دلار) نیز به‌صورت وجه نقد نگهداری شده است.

به گزارش فابا نیوز، محمدمهدی بخشی، سرپرست آمار و برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه از ابتدای تاسیس صندوق (۱۳۸۹) تاکنون، دارایی‌‌های تحت مدیریت صندوق بالغ بر ۱۳۹میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: این دارایی در راستای خط مشی و قوانین بالادستی، به روش‌های مختلف و در حوزه‌های متنوع مورد استفاده قرار گرفته است.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها به ثروت‌‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده و نیز حفظ سهم نسل‌‌های آینده از منابع نفت و گاز کشور تشکیل شده و بر همین اساس، تاکنون کل دارایی ۱۳۹ میلیارد دلاری صندوق، از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز کشور حاصل شده است.

وی ادامه داد: در طول حدود ۱۱سال فعالیت صندوق توسعه ملی و تا پایان سال۱۴۰۰، حدود ۷۹درصد منابع (۱۱۰میلیارد دلار) به‌صورت تسهیلات (سرمایه‌گذاری غیرمستقیم) در اختیار دولت و بخش خصوصی قرارداده شده و حدود ۲۱درصد منابع (۲۹میلیارد دلار) نیز به‌صورت وجه نقد نگهداری شده است.

پرداخت ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی

سرپرست آمار و برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از ۱۱۰میلیارد دلار تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، بالغ بر ۷۴میلیارد دلار به‌صورت تسهیلات تثبیتی و توسعه‌‌ای در اختیار دولت قرار گرفته است، گفت: همچنین حدود ۳۶میلیارد دلار به بخش خصوصی پرداخت شده است که با دریافت تضامین لازم و با تعیین سود مشخص، باید به صندوق بازپرداخت شود. این امر با زمان‌بندی تعیین شده در قراردادهای منعقدشده، در حال تحقق است.

بخشی با تاکید بر اینکه غالب تسهیلات اعطایی به طرح‌های ایجادی اختصاص یافته و عموما دوران مشارکت این طرح‌ها بین ۴ تا ۷سال بوده است، عنوان کرد: عمده بازپرداخت سرمایه گذاری خارج از کشور این تسهیلات از ۳سال گذشته آغاز شده و از مجموع فعالیت‌‌های ۱۱ساله صندوق توسعه ملی، بالغ بر ۷میلیارد دلار سود عملیاتی صندوق (متوسط سالانه ۵/ ۰درصد) محقق شده است. پیش‌بینی می‌‌شود در سال‌های آتی، با توجه به افزایش حجم بازپرداخت‌‌ها، نمودار سود عملیاتی صندوق نیز شیب صعودی به خود بگیرد.

تصویب شیوه‌‌نامه سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی

وی با اشاره به رویکرد و تلاش هیات عامل صندوق توسعه ملی برای گسترده‌‌تر کردن زمینه‌های فعالیت صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: در این راستا در جلسه خردادماه۱۴۰۱ هیات امنا، با درخواست هیات عامل مبنی بر صدور مجوز سرمایه‌‌گذاری مستقیم در داخل و خارج کشور موافقت و شیوه‌‌نامه‌های آن نیز تصویب شد که با این مصوبه، زمینه‌های فعالیت و عملکرد صندوق توسعه ملی بسیار گسترده‌‌تر از گذشته شده و منجر به بهینه شدن مصارف و سودآوری بیشتر صندوق در سال‌های آتی خواهد شد.

ویزای سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری

برای اینکه بتوانید ویزای سرمایه گذاری کشور مد نظر خود را اخذ کنید، باید واجد شرایط آن باشید و واجد شرایط بودن اخذ ویزای سرمایه گذاری، بسته به کشورهای مختلف متفاوت است.

اما آیا هر کشوری مناسب سرمایه گذاری و اخذ ویزای سرمایه گذاری است؟ مسلما خیر. در ادامه با ما و موسسه مهاجرتی تراست همراه باشید تا به برخی از بهترین کشورهای جهان برای اخذ ویزای سرمایه گذاری بپردازیم.

بهترین کشورها برای اخذ ویزای سرمایه گذاری

کانادا برای اخذ ویزای سرمایه گذاری

اعتقاد عمومی بر این است که کانادا، یکی از ۱۰ کشور برتر برای اخذ ویزای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار است. این به دلیل غنی بودن این کشور از نظر منابع طبیعی، داشتن نیروی کار فوق العاده ماهر و یک دولت با ثبات است.

اگر می خواهید برای آینده خود سرمایه گذاری کنید و به کانادا مهاجرت کنید، چندین گزینه ویزای کارآفرین و سرمایه گذاری در دسترس دارید، از جمله برنامه عمومی ویزای استارت آپ و برنامه نامزد ویژه استان. اگر در درخواست مهاجرت تجاری خود موفق باشید، شما و خانواده تان می توانید با هم به کانادا مهاجرت کنید.

کانادا به دنبال تازه واردانی است که دارای تجربه کارآفرینی، استعداد و نوآوری برای راه اندازی، مدیریت یا خرید یک کسب و کار در این کشور هستند. با سرمایه گذاری های خارجی جدید، کانادا می تواند موفقیت مستمر اقتصاد خود را از طریق تنوع و توسعه تضمین کند.

پادکست بشنوید!

رادیو تراست

موضوع: سرمایه گذاری در کانادا

ویزای سرمایه گذاری کانادا با تراست

 • دارا بودن وکلا و مشاوران با تجربه و قابل اعتماد
 • امکان عقد قرارداد با شفاف سازی کامل و جزئیات پرداخت به همراه تضمین قیمت نسبت به سطح کیفی خدمات
 • سابقه طولانی در انجام امور تخصصی در زمینه مهاجرت به کانادا و دارا بودن بیش از ۶ هزار پرونده موفق تحت نظر وکلای رسمی اداره مهاجرت کانادا با تمامی مجوزهای رسمی برای فعالیت در ایران و کانادا
 • پایبندی به تمامی تعهدات در قبال موکلان
 • صرف زمان کافی جهت مشاوره و اختصاص جلسه های متعدد جهت بررسی دقیق شرایط متقاضیان و ارائه استراتژی و نقشه راه طبق شرایط آن ها در دفاتر ایران و کانادا
 • عدم استفاده سرمایه گذاری خارج از کشور از روش ها و استراتژی های یکسان و طراحی اختصاصی مسیر بر اساس شرایط منحصر به فرد هر پرونده حتی برای پرونده هایی که شرایط مشابهی با یکدیگر دارند
 • تشکیل پرونده های کامل و بدون نقص طبق آخرین قوانین اداره مهاجرت کانادا و اعمال تغییرات لازم در اسناد و مدارک مورد نیاز در صورت لزوم یا ایجاد هر نوع تغییری در قوانین
 • در دسترس بودن و امکان برقراری تماس راحت با مشاوران تراست
 • ارائه خدمات در زمینه ترجمه مدارک متقاضیان و اخذ تاییدیه های مورد نیاز
 • معرفی کارشناس رسمی املاک برای ارزیابی ملک های متقاضیان
 • انجام خدمات حسابرسی توسط حسابداران ماهر و خبره
 • ارائه خدمات توسط مدیر بخش Process به هریک از موکلین در کلیه مراحل
 • ارائه خدمات در زمینه اخذ بلیط هواپیما به مقصد کانادا با قیمت مناسب
 • همراهی در کانادا در زمان مصاحبه توسط یکی از کارکنان دفتر تراست در کانادا
 • مشاوره در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به همراه بررسی و تکمیل آن ها در صورت وجود کوچک ترین نقص یا کمبود
 • ادامه داشتن خدمات حتی پس از ورود به کانادا و حمایت و راهنمایی کامل از متقاضیان تا زمان اتمام تمامی مراحل و شروع کسب و کار
 • ارائه خدمات آموزش زبان انگلیسی با معرفی مدارس و موسسات تخصصی آیلتس

بیایید نگاهی دقیق به چندین گزینه ویزای کارآفرین و سرمایه گذار در دسترس برای کسانی که می خواهند به کانادا مهاجرت کنند بیاندازیم.

اخذ ویزای کانادا از طریق استارت آپ

برنامه ویزای استارت آپ کانادا، یک گزینه کلی مهاجرت تجاری یا اخذ ویزای “سرمایه گذار” است که به شما امکان می دهد با راه اندازی کسب و کار در هر نقطه از کشور به کانادا مهاجرت کنید. شما و کسب و کارتان باید مجموعه ای از الزامات را برآورده کنید تا بتوانید در برنامه خود موفق باشید. به طور کلی، کسب و کار شما باید نوآورانه باشد، برای کانادایی ها شغل ایجاد کند و بتواند در سطح بین المللی رقابت کند. در حالی که منتظر تایید درخواست خود هستید، می توانید برای یک مجوز کار موقت نیز درخواست دهید.

فاکتورهاتوضیحات
الزامات اخذ ویزای سرمایه گذاریهنگامی که یک سازمان تعیین شده به کسب و کار شما متعهد می شود: همه متقاضیان (حداکثر 5 نفر می توانند به عنوان مالک درخواست دهند) هر کدام باید حداقل 10٪ از حق رای با تمام سهام معوق کسب و کار را داشته باشند.
همراه با سازمان تعیین شده، آن ها باید بیش از 50٪ از حق رای مرتبط با تمام سهام معوق کسب و کار را داشته باشند. پس از دریافت اقامت دائم، باید مطمئن شوید که: زمانی که در کانادا زندگی می کنید، نقش فعالی در مدیریت مستمر کسب و کار خود ایفا می کنید.
فعالیت‌ های کسب و کار باید تا حدی در کانادا انجام شود. کسب و کار شما در کانادا ثبت شده باشد.
نامه حمایتیشما باید یک نامه پشتیبانی از یک سازمان تعیین شده دریافت کنید که ثابت کند آنها مایل به سرمایه گذاری و حمایت از استارت آپ شما هستند. این سازمان ها عبارتند از:
شرکت های سرمایه گذاری Venture Capital (200000 دلار سرمایه گذاری)
گروه سرمایه گذاری Angel Investor (75000 دلار سرمایه گذاری)
انکوباتورهای کسب و کار
الزامات زبانیشما باید حداقل سطح 5 معیار زبان کانادایی را در هر ۴ توانایی به زبان انگلیسی یا فرانسوی کسب کنید.
الزامات مالیاز آنجایی که دولت کانادا از این ویزای «سرمایه‌گذار» حمایت مالی نمی‌کند، باید بتوانید ثابت کنید که پول کافی برای اسکان خود و خانواده‌تان در کانادا دارید.

گزینه های اخذ ویزای کارآفرین و سرمایه گذار برنامه نامزد استانی در کانادا

برنامه نامزدهای استانی (PNP) به هر استان و قلمرو کانادا این قدرت را می دهد که از متقاضیان دعوت کند در صورت داشتن مهارت ها و تجربه کاری مناسب، بیایند و در داخل کانادا سرمایه گذاری کنند.

PNP ها حداقل یک دسته ویزای کارآفرین یا سرمایه گذار دارند که به افرادی اختصاص داده شده است که می خواهند تجارت خود را در کانادا گسترش دهند یا شروع کنند.

استاناخذ ویزای
آلبرتاآلبرتا مکانی عالی برای شروع یک تجارت است.
زمین های کشاورزی آلبرتا جایی است که گزینه های سرمایه گذاری زیادی در آن قرار دارد.
این استان دومین تولیدکننده بزرگ کشاورزی کانادا است و مناظر متنوع آن، زمین را برای تولید محصولات زراعی، تولید دام و بسیاری موارد دیگر آماده می کند.
در حال حاضر، تنها یک گزینه اخذ ویزای سرمایه گذاری در آلبرتا موجود است – جریان کشاورز خوداشتغال: Alberta Self Employed Farmer Stream
بریتیش کلمبیابریتیش کلمبیا یکی از انعطاف ‌پذیرترین، متنوع‌ ترین و رقابتی‌ترین اقتصادهای کانادا را دارد که آن را به مقصدی اصلی برای تجارت جدید یا توسعه یافته شما تبدیل می‌کند.
مرکز استان، ونکوور، موقعیت مناسبی برای کمک به مسیرهای تجارت جهانی از جمله ایالات متحده، آسیا و مکزیک دارد.
کسب ‌وکارها همچنین به شدت توسط مسئول مالی حمایت می‌شوند و راه‌ اندازی کسب‌ وکار در استان را آسان ‌تر و ارزان ‌تر می‌کنند.
بریتیش کلمبیا در حال حاضر دو گزینه برای اخذ ویزای سرمایه گذاری دارد، جریان مهاجرت کارآفرین نامزد استانی و برنامه آزمایشی منطقه ای. هر دو گزینه دارای مجموعه ای منحصر به فرد از معیارهایی هستند که برای شروع کسب و کار در کانادا باید رعایت کنید.
British Columbia Entrepreneur Immigration
British Columbia – Regional Pilot
منیتوبااگر به دنبال راه اندازی کسب و کار خود در جوامع کوچکتر هستید، این استان برای شما مناسب است.
مانیتوبا سرزمین زیبایی طبیعی پر از شهرهای امن، تمیز و دوستانه است.
پایتخت آن، وینیپگ، به دلیل اقتصاد قوی، هزینه پایین زندگی و فرصت ‌های شغلی با کیفیت در سراسر جهان شناخته شده است.
هزینه زندگی در منیتوبا به حدی پایین است که 76 درصد از مهاجران در پنج سال اول زندگی در استان صاحب خانه می شوند.
مطمئناً این یکی از دلایلی است که 95٪ آن ها پس از مهاجرت به کانادا به طور دائم در مانیتوبا ساکن می شوند.
جریان همیشه محبوب Business Investor Stream در حال حاضر دارای دو مسیر اخذ ویزای سرمایه گذار است، مسیر کارآفرین و مسیر سرمایه گذار مزرعه.
Manitoba Entrepreneur Pathway
Manitoba Farm Investor Pathway
نیوبرانزویکنیوبرانزویک برخی از بهترین فرصت های تجاری را در سراسر کانادا دارد.
نیروهای کار ماهر زیادی منتظر کسب و کار شما در نیوبرانزویک هستند. این استان دارای بالاترین نرخ فارغ التحصیلی و سریع ترین اینترنت در کشور است و آن را به نقطه ای برتر برای بهره وری می رساند.
کسب ‌وکارهای جدید به دلیل داشتن کمترین هزینه‌ های اخذ ویزای سرمایه گذاری در کانادا و ایالات متحده در این استان شکوفا می‌شوند، به همین دلیل و بسیاری دیگر، شهر پایتخت نیوبرانزویک، فردریکتون، برنده انجمن استارت ‌آپ سال 2016 شد.
برای اخذ کسب و کار خود در نیوبرانزویک، باید شرایط لازم برای جریان کارآفرینی یا جریان کارآفرینی پس از فارغ التحصیلی را داشته باشید.
New Brunswick Entrepreneurial Stream
New Brunswick Post-Graduate Entrepreneurial Stream
نوا اسکوشیانوا اسکوشیا به عنوان یکی از استان های آتلانتیک کانادا، نیاز زیادی به تازه واردان مبتکر برای راه اندازی کسب و کار در این استان دارد.
نوا اسکوشیا دارای منابع طبیعی فراوانی است که باعث ایجاد صنایع پرسود در کشاورزی، ماهیگیری، معدن، جنگلداری و استخراج گاز طبیعی شده است.
با این همه منابع در اختیار شما و هزینه کم زندگی، کسب و کار شما در استان مطمئناً موفق خواهد شد.
در حال حاضر دو گزینه ویزای کارآفرین در نوا اسکوشیا موجود است.
Nova Scotia Entrepreneur
Nova Scotia International Graduate
قلمروهای شمالی غربیآیا می‌دانستید سرزمین‌ های شمال غربی سومین تولیدکننده بزرگ الماس در جهان است؟ این منطقه نه تنها یک طبیعت بی نظیر دارد ، بلکه یک مکان عالی برای تجارت است.
در چند سال اخیر، شاهد رشد و موفقیت در بخش‌های کشاورزی، شیلات و تولید بوده ‌ایم و با یکی از پایین‌ترین نرخ‌ های مالیات کسب‌ وکار و سریع‌ترین رشد تولید ناخالص داخلی در کانادا، مطمئناً شاهد موفقیت‌ های مستمر خواهیم بود.
سرزمین های شمال غربی مقصد نیروی کار مشتاق و آموزش دیده است، در واقع این قلمرو کمترین نرخ بیکاری را در کل کانادا دارد. دولت در اینجا اهمیت سرمایه گذاری تجاری را تشخیص می دهد و از آن زمان برنامه های تشویقی متعددی برای تجارت و سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
اگر می خواهید کسب و کار خود را در مناطق شمال غربی راه اندازی کنید، باید واجد شرایط Business Stream باشید.
Northwest Territories Business Stream
نیوفاندلند و لابرادورشرکت های تجاری کوچک اقتصاد نیوفاندلند و لابرادور را اداره می کنند، در واقع، 40٪ از کل جمعیت توسط این مشاغل استخدام می شوند. علیرغم استارت‌ آپ‌ های فراوان در استان، این منطقه همچنان دارای موقیعت های زیادی برای اخد ویزای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار است.
با توجه به اینکه استان به منابع غذایی بزرگتر نیاز دارد، فضای زیادی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی وجود دارد. در حال حاضر دو گزینه جدید اخذ ویزای کارآفرین و سرمایه گذار برای کسانی که امیدوارند کسب و کار خود را در نیوفاندلند و لابرادور راه اندازی کنند وجود دارد، جریان کارآفرین بین المللی و کارآفرین فارغ التحصیل بین المللی.
Newfoundland and Labrador International Entrepreneur
Newfoundland and Labrador International Graduate Entrepreneur
انتاریوآیا می خواهید به ماهرترین نیروی کار جهان دسترسی داشته باشید؟ پس انتاریو یک گزینه عالی برای اخذ ویزای سرمایه گذاری است.
68 درصد از بزرگسالانی که در انتاریو زندگی می کنند دارای تحصیلات پس از متوسطه هستند که آن را به تحصیلکرده ترین جمعیت در جهان تبدیل می کند. راه اندازی یک کسب و کار در اینجا تضمین می کند که کارمندان شما صلاحیت کاری زیادی برای کسب و کار دارند. در انتاریو، کسب و کار شما در مقایسه با سایر مراکز تجاری در ایالات متحده از هزینه های تجاری کمتری نیز برخوردار خواهد بود. مالیات شرکتی کمتری می پردازید و هزینه های شما به طور قابل توجهی برای مراقبت های بهداشتی و مسکن کمتر خواهد بود.
به همین دلیل و بسیاری دیگر، دو شهر بزرگ انتاریو، تورنتو و اتاوا، در میان بهترین مکان‌ها برای زندگی و کار در جهان قرار دارند. اگر می‌خواهید با راه‌اندازی، سرمایه‌گذاری یا خرید یک کسب‌ وکار در انتاریو، اقامت دائم کانادا را کسب کنید، دو گزینه برای انتخاب خواهید داشت:
Ontario Corporate Stream
Ontario Entrepreneur Stream
پرنس ادوارد آیلندجزیره پرنس ادوارد (PEI) ممکن است کوچکترین استان کانادا باشد، اما پتانسیل آن برای تجارت و رشد اقتصادی حد و مرزی ندارد.
به عنوان یکی از استان های دریایی، PEI تا حد زیادی دارای جمعیت پیر و سالخورده است. به همین دلیل، استان به مهاجران، به ویژه کارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی، روی آورده است تا به ایجاد اقتصاد در حال رشد کمک کنند.
Prince Edward Island Work Permit Stream
ساسکاچوان این استان به لطف زیرساخت های جاده ای، ریلی و حمل و نقل هوایی مستحکم خود، برای صنایع تولیدی مناسب است.
با کمترین مالیات استانی در کانادا و ذخایر بزرگ منابع در بخش های جنگلداری، معدن، کشاورزی و انرژی، کسب و کار شما از هزینه های عملیاتی کمتری در ساسکاچوان برخوردار خواهد شد.
Saskatchewan Entrepreneur Category
Saskatchewan Farm Owner and Operator Category
Saskatchewan Farm Owners and Operators – Young Farmer Stream
یوکانیوکان یک منطقه واقعا منحصر به فرد در آمریکای شمالی است. بسیاری از مردم این قلمرو را به دلیل چشم‌انداز طبیعی بکر آن، آخرین مرز می‌دانند. جوامع در یوکان عمیقاً با طبیعت در ارتباط هستند. راه اندازی یک کسب و کار در یوکان به شما امکان دسترسی به منابع فراوان و زمینی را می دهد که هنوز تا حد زیادی برای نوآوری های تجاری استفاده نشده است.
دولت یوکان بخش‌ های فیلمسازی، جنگل‌داری، فناوری، معدن، نفت، گاز و گردشگری را به‌عنوان بخش‌ های تجاری اصلی این استان معرفی کرده است. کسب ‌وکاری که یکی از این بخش ‌ها را هدف قرار می‌دهد، شانس موفقیت زیادی خواهد داشت.
Yukon Business Nominee Program

برای کسب اطلاعات بیشتر، روی این لینک کلیک کنید.

اخذ ویزای سرمایه گذار مهاجرتی کانادا (سرمایه گذاری خارج از کشور به طور دائم تعطیل)

برنامه سرمایه گذار مهاجر فدرال دیگر فعال نیست. در 19 ژوئن 2014، این برنامه مهاجرتی به پایان رسیده است و کلیه درخواست هایی که در لیست مانده بودند نیز خاتمه یافته است.

اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا از طریق برنامه کارآفرین

کارآفرینان در کانادا تشویق می شوند که برای این جریان مهاجرت اقدام کنند. متقاضیان موفق می توانند سرمایه گذاری خارج از کشور کسب و کار خود را در کانادا راه اندازی کنند و همچنین اقامت دائم در این کشور را کسب کنند.

الزامات مورد نیاز برای اخذ ویزای سرمایه گذاری برای کارآفرینان در کانادا

 • ایجاد، خرید یا سرمایه گذاری قابل توجه در یک تجارت در کانادا ظرف 2 سال پس از ورود به کانادا که منجر به کمک قابل توجهی به اقتصاد خواهد شد.
 • مشارکت فعال و مستمر در مدیریت کسب و کار
 • حداقل یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم به غیر از کارآفرین و وابستگان او را استخدام کنید.
 • برای اطمینان از برآورده شدن این شرایط، کارآفرینان باید پیشرفت خود را به طور منظم در این دوره دو ساله به مقامات مهاجرت گزارش دهند.

اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا از طریق برنامه خود اشتغال

این جریان مهاجرت تجاری برای کسانی است که کسب و کاری را در کانادا ایجاد یا خریداری می کنند که سهم “قابل توجهی” در اقتصاد یا زندگی فرهنگی یا هنری کانادا خواهد داشت.

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای (تجدید) انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی (حجمی).

به منظور شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در دانشگاه سرمایه گذاری خارج از کشور فردوسی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تسریع در روند سرمایه گذاری و همچنین مدیریت پروژه های سرمایه گذاري با هدف تخصیص بهینه منابع در پروژه ها و طرح های توسعه و همچنین زمینه سازی تحقق طرح های وزارت علوم در حوزه تکالیف ناشی از ماده پنجم برنامه ششم توسعه ، واحد "دفتر پروژه های توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه فردوسی " در چارت سازمانی معاونت اداری و مالی به عنوان متولی امور پروژه های سرمایه گذاری ایجاد شده است .

اهداف

1 ) افزایش میزان سرمایه‌گذاری (از طریق جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی)

2) ساده سازی فرآیند سرمایه گذاری (کاهش بروکراسی اداری در پروژه های سرمایه گذاری )

3) مدیریت پروژه های سرمایه گذاری (نظارت و کنترل پروژه های سرمایه گذاری)

وظایف و اختیارات

1 ) تدوین رویه ها، فرآیند ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با انجام پروژه های سرمایه گذاری

2) انتخاب مشاوران و مجریان ذیصلاح جهت شناسایی ، تعریف و مطالعات پروژه های سرمایه گذاری

3) نظارت بر انجام مطالعات امكان سنجي طرح‌ها براي شناسايي پروژه های سرمايه گذاري در دانشگاه و مطابقت آنها با اسناد بالادست و قوانين برنامه‌اي و سند چشم ‌انداز

4) نظارت بر نحوه انجام مطالعات مرتبط با سرمايه‌گذاري و مطابقت آنها با اسناد بالادست و قوانين برنامه‌اي و سند چشم ‌انداز

5) نظارت بر تدوين و طراحي بسته‌هاي سرمايه گذاري براي ارائه به متقاضيان سرمايه‌گذاري

6) برنامه‌ريزي و پيگيري در تأمين منابع مورد نياز دانشگاه جهت سرمايه‌گذاري با مشاركت بخش خصوصي

7) جلب و هدایت کمک های مالی خیرین و نیکوکاران و همچنین بنگاه ها، وابستگان و علاقمندان به دانشگاه فردوسی و فارغ التحصیلان داخل و خارج از کشور به سمت نیازهای توسعه ای دانشگاه . این کمک ها در قالب های مختلف مالی، فناورانه ، تجربی، ملک و مستغلات و …

8) شناسایی سرمایه گذاران بالقوه داخلی و خارجی و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري به متقاضيان سرمايه گذاري در پروژه ها در جهت جلب و جذب سرمايه گذاران

9) بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري و اخذ طرح، سوابق كاري و مدارك مالي دال بر توانايي اجراي طرح از سوي متقاضي و ارزيابي توجيه اقتصادي طرح

10) همكاري در مذاكرات با سرمايه‌گذاران داخلي و يا خارجي، تهيه و تنظيم پیش نویس تفاهم ‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي سرمايه‌گذاري

11) پيگيري اجراي مفاد قراردادها، خصوصاً كنترل پيشرفت فيزيكي پروژه ها و تهیه گزارشات مدیریتی (مدیریت پروژه های سرمایه گذاری)

12) بررسي مشكلات و درخواست هاي سرمايه گذاران در جهت رفع موانع سرمايه گذاري و ارائه پيشنهاد جهت تصويب در كميسيون امور اقتصادي

13) برگزاري همايش و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه گذاري از طريق ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت در همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه‌گذاري

14) برنامه ریزی به منظور بازاریابی و فروش عواید حاصل از سهم آورده دانشگاه در پروژه های مشارکتی

توصیه رئیسی به ایرانیان خارج کشور: سرمایه‌هایتان را به ایران بیاورید

رئیس جمهور از ایرانیان خارج از کشور که در بخش های اقتصادی فعال هستند خواست تا در کشورمان حضور یافته و فعالیت کنند.

توصیه رئیسی به ایرانیان خارج کشور: سرمایه‌هایتان را به ایران بیاورید

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از ایرنا ، سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در دیدار ایرانیان مقیم قطر با بیان اینکه ارتباطات مردم کشورهای منطقه ریشه در اعتقادات، باورها و فرهنگ مشترک آنها دارد، افزود: تمدن و مدنیتی که به نام دین در این منطقه رقم خورده، ثروتی عظیمی است که همواره باید برای تقویت آن کوشید و اجازه نداد در عصر ارتباطات دیجیتالی مورد هجوم و بی‌توجهی قرار گیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این فرهنگ اصیل باید به نسل‌ها منتقل شود، گفت: فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی و آنچه مربوط به مردم منطقه است، از ورای مرزهای جغرافیایی ما را کنار هم قرار داده است. اگر چه به عنوان دولت موظف به صیانت از این فرهنگ هستیم، اما دولت یا رایزن های فرهنگی به تنهایی نمی‌توانند از عهده صیانت از این فرهنگ بربیایند، لذا همه دستگاه‌ها از جمله مدارس ایرانی خارج از کشور و همه آحاد ایرانیان خارج از کشور باید نسبت به این مساله احساس مسئولیت کنند.

رئیسی با بیان اینکه ایرانیان خارج از کشور نیز مانند ایرانیان داخل کشور دارای حقوقی هستند و دولت نسبت به آنها هم تکالیف و وظایفی دارد، اظهار کرد: همه ایرانیان خارج از کشور باید نسبت به حفظ رابطه خود با فرهنگ سرزمین مادری خود تلاش کنند و دستگاه‌های اداری کشور نیز موظف هستند که این رابطه را تسهیل کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور بهترین جا برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را ایران اسلامی می‌دانند، تصریح کرد: باید زمینه حضور و فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل مرزهای ایران بیش از پیش تسهیل شود. البته اقدامات خوبی در این راستا در حال انجام است که رفع موانع صدور مجوزهای کسب و کار یکی از این اقدامات ارزنده است.

آیت‌الله رئیسی با دعوت از ایرانیان خارج از کشور که در بخش های اقتصادی فعال هستند برای حضور و فعالیت در کشورمان خاطرنشان کرد: همه موظف هستیم تلاش کنیم تا صادرات ایران افزایش یابد. امروز متاسفانه سهم ما در اقتصاد منطقه در جایگاه شایسته خود قرار ندارد، در حالی که تولیدات ایرانی در منطقه مورد توجه بوده و از استاندارد قابل قبول و قابل رقابتی با کشورهای مدعی برخوردار هستند.

رئیس جمهور ادامه داد: در مذاکرات با امیر قطر و در گفتگویی که با نخست وزیر این کشور داشتم، اراده‌ای جدی برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی وجود دارد لذا شما ایرانیان مقیم قطر می‌توانید در تحقق این اراده نقش بسیار موثری داشته باشید.

دکتر رئیسی گفت: جمهوری اسلامی ایران به رغم اراده دشمنان در عرصه‌های مختلف و از جمله در عرصه‌هایی که تحت شدیدترین تحریم‌ها و فشارها بود، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. همین پیشرفت‌ها باعث شده تا امروز مقامات آمریکا رسما اعتراف کنند که سیاست فشار حداکثری در برابر مقاومت حداکثری ملت ایران شکست مفتضحانه‌ای خورده است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت سیزدهم ظرفیت‌های فراوان همکاری با همسایگان را محور توسعه روابط خارجی خود قرار داده است، افزود: در ماه‌های سپری شده از آغاز فعالیت دولت مردمی، در نتیجه تقویت ارتباطات با همسایگان حجم صادرات و مبادلات تجاری با بعضی کشورها تا سه برابر رشد کرده که این نشان می‌دهد در گذشته به این ظرفیت‌ها توجه کافی نمی‌شده است.

رئیسی با اشاره به اینکه امروز فضای بسیار مناسب و مساعدی برای کار و تلاش در ایران فراهم است، اظهار کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند با همت شما ایرانیان عزیز که سرمایه‌های ایران در خارج از کشور هستید، بالفعل شود، لذا سعی کنید همواره ارتباط خودتان و فرزندان‌تان را با ایران حفظ و تقویت کنید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تردید ندارم که آینده این کشور بسیار روشن و امیدوارکننده است، تصریح کرد: این حرف صرفا یک ادعا نیست، بنده کشور و ظرفیت‌های آن را می‌شناسم. به ویژه از وقتی که مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفته‌ام، بیش از گذشته به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور امیدوار شده‌ام.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا