نمایندگی فارکس در ایران

مدیریت سرمایه در بورس

«یکی از برنامه‌های جدی سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است و از دو جنبه برای سازمان اهمیت دارد. یکی اتفاقات سال 99 بود که عده زیادی مستقیم وارد بازار سرمایه شدند و مشکلات متعددی داشتند و در زمان ریزش بازار امکان حضور در بازار بسیار سخت بود و باعث اعتراضات متعددی در بازار سرمایه شد. افرادی که در صندوق‌ها حضور داشتند هم در دوران اوج بازدهی بهتری کسب کردند هم در زمان ریزش بازار زیان کمتری متحمل شدند. از طرف دیگر بحث توسعه اکوسیستم بازار سرمایه در بازار بدهی و بازار سهام بود. در هر دو جنبه ما در سازمان بورس به این نتیجه رسیدیم که راهی جز توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وجود ندارد. برای توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ما نیازمند کانال‌های فروش مستقل از بازار پول و بازار سرمایه بودیم.»

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

اندازه‌گیری کارایی شرکت‌ها به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد همواره موردتوجه پژوهشگران قرار داشته است. در این پژوهش به بررسی رابطه بین برخی سیاست‌های مهم مدیریت سرمایه در گردش با کارایی شرکت‌ها پرداخته‌شده است. ابتدا کارایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در ایران در طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۵ به لحاظ تکنیکی و با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها که یکی از ابزارهای کارآمد است را با رویکرد پنجره‌ای محاسبه کردیم؛ علاوه بر این روند کارایی را نیز به لحاظ افزایش یا کاهش کارایی در شرکت‌ها در طول زمان موردبررسی قرار دادیم. سپس با استفاده رگرسیون گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی شرکت‌ها پرداختیم و نتایج نشان می‌دهد که دوره وصول مطالبات دارای تأثیر معنی‌دار و منفی بر کارایی است و رشد فروش و نسبت جاری نیز دارای تأثیر معنی‌دار بر کارایی هستند، ضمن اینکه این تأثیر مثبت است.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت سرمایه در گردش. کارایی.GMM
 • تحلیل پوششی داده‌ها
 • بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله [English]

The Effect of Working Capital Management on the Performance in Tehran Stock Exchange Companies

نویسندگان [English]

 • AmirHossien Erza 1
 • Farnaz Seifi 2

The measurement of corporate efficiency has been always noticed by researchers in the evaluation of performance due to its importance. This paper has investigated the relationship between some of important working capital management policies with firm efficiency. Initially, the efficiency of the listed companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) in Iran during period (2011-16) was calculated using Data Envelop Analysis (DEA) as one of effective tools by taking Window Analysis approach (length of panel: 2, 3, and 4 years), then the efficiency trend in these firms was examined in terms of increase or decrease of efficiency over the time and finally corporate efficiency was identified as well. Besides, the relationship among working capital management and the efficiency of companies was explored with Generalized Method of Moments-GMM. The findings indicate that average collection period negatively affects efficiency at significant level and while the variables of sale growth and current ratios positively affect the firm efficiency

کلیدواژه‌ها [English]

 • Working Capital Management
 • Efficiency
 • Data Envelop Analysis DEA
 • GMM
 • Tehran Stock Exchange TSE

مراجع

- رضایی، نسرین و امیرحسینی، زهرا (1396). ارزیابی عملکرد با استفاده از نسبت‌های مدیریت سرمایه در بورس مالی به شیوه الگوریتم درخت تصمیم‌گیری. راهبرد مدیریت مالی سال پنجم، شماره هفدهم. صص. 185-205.

- Abuzayed, Bana, (2014), “Working Capital Management and Firms’ Performance in Emerging Markets: the Case of Jordan” The current issue and full text archive of this journal is available at.

- Ahmad, Basheer. Ahmed, Ibrar. Samim, Muhammad Mounas (2017). Working Capital Management Efficiency and Corporate Governance in Manufacturing Sector of Pakistan. European Online Journal of Natural and Social Sciences. Vol.7, No 1 pp. 67-86

- Appuhami, Ranjith, (2008), "The Impact of Firms’ Capital Expenditure on Working Capital Management: An Empirical Study across Industries in Thailand", International Management Review, Vol. 4 No. 1, pp.8-21.

- Asmild, M. Paradi, C.V. Aggarwall, V. Schaffnit, C. (2004), "Combining DEA window analysis with the Malmquist Index approach in a study of the Canadian banking industry". Journal of Productivity Analysis 21, pp.67–89.

- Autukaite, R. Molay, N. "Cash holdings, working capital and firm value: Evidance from France", http://ssrn.com, 2011.

- Banomyong, R. (2005). Measuring the Cash Conversion Cycle in an International Supply Chain. Annual Logistics Research Network (LRN) Conference Proceedings, pp. 29-34.

- Banos-Caballero S, Garcia-Teruel P, Martinez-Solano P (2010) Working capital management in SMEs. Account Finance 50:511–527

- Barth, J.R. Caprio, G. Levine, R. (2013), Bank regulation and supervision in 180 countries from 1999 to 2011. Journal of Financial Economic Policy, 5(2), pp.111-219.

- Brealey, Richard A. and Myers, Stewart, Principles of Corporate Finance, Seventh Edition, New York, McGraw-Hill, 2002

- Charnes, A. and Cooper, W.W. (1962), ‘Programming with Linear Fractional Functionals’, Naval Research Logistics Quarterly, 9, pp.181–186.

- Charnes, A. Banker, R. D. Cooper, W.W. (1984), "Some Models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis", Management science 30(9), pp. 1078-1092.

- Charnes, A. Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978), ‘Measuring the Efficiency of Decision Making Units’, European Journal of Operational Research, 2, pp.429–444.

- Farrell, M. J. (1957), "The measurement of productive efficiency", Journal of the Royal Statistical Society Series a, 120 (III), pp. 253-281.

- Federal Reserve, (2008), "Strategies of High Yield Working Capital in Today’s Economic Environment", Ariba, 1-7.

- Filbeck, Greg. Zhao, Xin. Knoll, Ryan (2016). An analysis of working capital efficiency and shareholder return. Review of Quantitative Finance and Accounting Volume مدیریت سرمایه در بورس 48, Issue 1, pp 265–288.

- Gill, Amarjit. Biger, Nahum. Mathur, Neil (2010). The Relationship Between Working Capital Management And Profitability: Evidence From The United States. Available Business and Economics Journal.

- Gu, Hongmei. Yue, Jiahui (2011). The Relationship between Bank Efficiency and Stock Returns: Evidence from Chinese Listed Banks. World Journal of Social Sciences Vol. 1. No. 4. pp.95-106.

- Halkos, George and Tzeremes, Nickolaos and Kourtzidis, Stavros (2014): Measuring the efficiency of banking systems: A relational two-stage window DEA approach. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/55671/

- Howorth, C. and Westhead, P. (2003), "The Focus of Working Capital Management in UK Small Firms", Management Accounting Research, Vol. 14 No. 2, pp.94-111.

- Jha, S. Hui, X. Sun, B. (2013), Commercial banking efficiency in Nepal: Application of DEA and Tobit model. Information Technology Journal, 12(2), pp.306-314.

- Juan García-Teruel, P. & Martinez-Solano, P. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability. International Journal of managerial finance, Vol. 3, No. 2, pp. 164-177.

- Kamath, A. (1989). How useful are Common Liquidity Measures? Journal of Cash Management, Vol. 9, Iss. 1, pp. 24-28.

- Kieschnick, R. LaPlante, M. "Working Capital Management and Shareholder Wealth", University of Texas at Dallas, School of Management: pp.18-21, 2009.

- Lyroudi, K. & Lazaridis, J. (2000). The cash conversion cycle and liquidity analysis of the food industry in Greece. Working paper, SSRN Paper Collection, availableat:http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract _id¼236175.

- Mathuva, David (2010).The Influence of Working Capital Management Components on Corporate Profitability: A Survey on Kenyan Listed Firms. Available Research Journal of Business Management 4 (1): 1-11.

- Nguyen, Thanh Pham Thien. Roca, Eduardo. Sharma, Parmendra. (2014). How efficient is the banking system of Asia’s next economic dragon? Evidence from rolling DEA windows. Journal Applied Economics Volume 46, 2014 - Issue 22.

- Nobanee, H. Abdullatif, M. & AlHajjar, M. (2011). Cash conversion cycle and firm’s performance of Japanese firms. Asian Review of Accounting, Vol. 19, No. 2, pp. 147-156.

- Noreen, Umara, Sabeen Khurram Khan and Qaisar Abbas, (2009), "International Working Capital Practices in Pakistan", International Research Journal of Finance and Economics, Issue 32, pp.160-170.

- Ogundipe, S.E. Idowu, A. and Ogundipe, L. O. (2012). “Working Capital Management, Firm’s Performance and Market Valuation in Nigeria”. International Journal of Social and Human Sciences. Vol. 6, pp. 143-147.

- Olayinka,OlufisayoAkinlo (2012): “Determinants of Working Capital Requirements in Selected Quoted Companies in Nigeria”, Journal of African Business. vol(1),pp. 40-50.

- Padachi, Kesseven, (2006), "Trends in Working Capital Management and Its Impact on Firms’ Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms", International Review of Business Research Papers, Vol.2 No. 2. October, pp.45 -58.

- Rafuse, M.E. (1996). Working capital management: an urgent need to refocus. Management Decision, Vol. 34, Iss. 2, pp. 59 – 63.

- Řepková, Iveta. (2014). Efficiency of the Czech Banking Sector Employing the DEA Window Analysis Approach. Procedia Economics and Finance. Volume 12, 2014, Pages 587-596.

- Rezaei, Nasrin and Amir Hosseini and Zahra. (2017). Performance evaluation using financial ratios using decision tree algorithm. The journal of Financial Management Strategy, Fifth Year. Number seventeen Pages 185-205. (In Persian)

- Schilling, G. (1996). Working Capital’s Role in Maintaining Corporate Liquidity”. TMA Journal, Vol. 16, Issue, 5, pp. 4-7.مدیریت سرمایه در بورس

- Shin H, Soenen L (1998) Efficiency of working capital and corporate profitability. Financ Pract Educ 8:37–45

- Smith K. (1980), "Profitability versus Liquidity Tradeoffs in Working Capital Management", in Readings on the Management of Working Capital. Ed. K. V. Smith, St. Paul, West Publishing Company, pp.549-562.

- Sufian, Fadzlan (2007). Trends in the efficiency of Singapore's commercial banking groups: A non‐stochastic frontier DEA window analysis approach. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56 Issue: 2, pp.99-136.

- Tone, K. Cooper, W. W. Seiford, L. M. (2007), "Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models", Applications. References and DEA- Solver Software. 2nd edition. New York: Springer.

- Truel, P.J. & Solano, P.M. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability. International Journal of Managerial Finance, Vol. 3, No. 2, pp. 164-177.

- Tulkens H. and Vanden, E. P. (1995),« Non-parametric efficiency, progress and regress measures for panel data: methodological aspects". European Journal of Operational Research 80, (1995), pp. 474–499.

- Wilson Toshiro Nakamura and Nathalie Viicente Nakamura (2010). »The Determinant Factors of Working Capital Management in the Brazilian Market«. Working paper.

مالی و سرمایه گذاری

کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص پول در بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و هر فعالیت اقتصادی دیگر است. فرد یا سازمان سرمایه‌گذار متعهد می‌شود خرید مالی تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز بنگاه اقتصادی را بر عهده بگیرد و در مقابل از سود سهام منفعت کسب کند. علم سرمایه‌گذاری را می‌توان علم خرید کالایی دانست که در حال مدیریت سرمایه در بورس حاضر بازار یا کاربرد ندارد اما آینده‌ی درخشانی پیش روی آن محصول است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بر روی این کالا بسیار سودمند خواهد بود. سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی نظیر بنگاه‌‌های سرمایه‌گذاری، دولت و سایر نهادها انجام گیرد.

هوش مالی چیست؟

مشاهده سیاست‌های پولی و مالی، استراتژی و سرمایه‌گذاری افراد موفق و ثروتمند، یکی از بهترین‌ راه‌های افزایش هوش مالی و درآمد بیشتر است. از نظر بسیاری از افراد ثروتمند نظیر رابرت کیوساکی، هوش مالی یک مهارت اکتسابی است که می‌توان آن را آموخت. هوش مالی یکی از انواع هوش به شمار می‌آید. این هوش شامل توانایی انسان در درک و تحلیل مسائل مالی است که می‌توان آن را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هوش مالی را می‌توان به به 5 بخش تقسیم کرد. کسب درآمد بیشتر، حفظ، بودجه‌بندی پول، اهرم‌سازی پول و به‌روز نمودن اطلاعات مالی. برای افزایش هوش مالی باید گام‌ های آن را به ترتیب آموخت.

بورس یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌آید. نام دیگر بورس در ایران بهابازار است و به بازاری گفته می‌شود که برروی کالا، ارز، قراردادها و اوراق بهادار قیمت و ارزش‌گذاری می‌کند. بورس در ایران به نوعِ بورس اوراق بهادار و بورس کالا دسته‌بندی می‌شود. یکی از معتبرترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک است که حجم معاملات و و ارزش شرکت‌های آن بسیار بالا است. اگر به بازار بورش علاقمند هستید بهترین کتاب بورس را می‎توان از فیدیبو خریداری کرد.

نحوه آشنایی با زبان تخصصی مالی

آشنایی با اصطلاحات مالی و مفاهیم مالی کلید موفقیت در این بازار پرخطر و پرریسک است. فیدیبو مرجع کاملی برای عرضه‌ی کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بهترین کتاب‌های سرمایه‌گذاری نظیر کتاب بازار سرمایه، کتاب اقتصاد مالی، کتاب حسابداری، کتاب ارزیابی مالیات و امور بیمه را می‌توان در فیدیبو مشاهده کرد. بهترین کتاب های مالی نظیر کتاب مدیریت مالی، کتاب حقوق مالی، امور مالی، تامین مالی، حسابداری مالی را نیز بخش دیگر از اثار مربوط به حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است. علاوه بر کتاب‌های تحلیلی در این حوزه می‌توان کتابهای آمادگی آزمون و بهترین کتاب بورس را نیز از فیدیبو تهیه کرد.

محصول «مدیریت سرمایه» اسنپ با حضور مدیران سازمان بورس و اسنپ‌پی رونمایی شد

امکان خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین سرمایه‌ نوین از طریق سرویس سرمایه‌گذاری «مدیریت سرمایه» در سوپراپ اسنپ ممکن شد. این محصول یک ابزار سرمایه‌گذاری است که با هدف رشد هرچه بیشتر فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و به دنبال آن، افزایش ضریب نفوذ سرمایه‌گذاری در بین سرمایه‌گذاران خرد راه‌اندازی شده است .

نشست خبری مشترک تامین سرمایه‌ نوین با اسنپ‌پی، بازوی فین تک گروه اسنپ، با حضور مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت تامین سرمایه‌ نوین برگزار شد.

در این نشست «داوود رزاقی»، مدیرعامل تامین سرمایه‌ نوین، «مجید حسامی»، مدیر ارشد اجرایی اسنپ‌پی و «میثم فدایی» مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس حضور داشتند و از امکان خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین سرمایه‌ نوین از طریق سرویس سرمایه‌گذاری در سوپراپ اسنپ خبر دادند.

سرویس سرمایه‌گذاری که از تابستان 99 به مجموعه‌ خدمات اسنپ در حوزه‌ فین‌تک اضافه شد با همکاری تامین سرمایه‌ نوین، امکان خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف را به کاربران خود ارائه خواهد داد و به آن‌ها کمک خواهد کرد با خرید صندوق‌های درآمد ثابت، با ریسک کم سود بیشتری به دست آورند یا اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستند، با خرید صندوق‌های سهامی، بدون نیاز به داشتن زمان یا دانش تخصصی بصورت غیر مستقیم سرمایه‌گذاری کنند و از رشد بازار منتفع شوند.

مدیر ارشد اجرایی اسنپ‌پی، درباره‌ این محصول جدید گفت:

«در نسخه اولیه این محصول، قابلیت خرید و فروش صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی به صورتی ساده و آسان برای کلیه افرادی که در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت کرده‌اند، فراهم شده‌ است. کاربران با استفاده از این امکان می‌توانند ضمن بررسی و مشاهده عملکرد این صندوق‌ها در طول زمان، در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده و سبد دارایی‌ خود را مشاهده و مدیریت کنند.»

حسامی در این نشست درباره‌ اهمیت سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، حمایت سازمان بورس و همکاری با تامین سرمایه‌ نوین در توسعه‌ این محصول صحبت کرد و گفت:

«بر اساس مطالعات انجام شده در دنیا، سرمایه‌گذاری غیرفعال در بلند مدت از سرمایه‌گذاری فعال بازدهی بیشتری دارد. حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به ندرت می‌توانند در بلند مدت از بازار سود بیشتری کسب کنند. خوشبختانه، مدیریت محترم سازمان بورس کاملا به این موضوع واقف هستند و از ابزارهایی که به توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم کمک می‌کند، حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه جامعه‌ کاربران اسنپ اغلب جوانان عصر اینترنت هستند و ترجیح می‌دهند محصولات و خدمات مورد نیازشان را از طریق اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی تهیه کنند، ما می‌توانیم نقش قابل ملاحظه‌ای در توسعه‌ی فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ایفا کنیم. در همین راستا، از حدود یک سال قبل همکاری استراتژیکی را با تامین سرمایه نوین، از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین نهادهای بازار سرمایه کشور آغاز کردیم و با راهنمایی و حمایت‌های دکتر فدایی و همکاران‌شان در سازمان بورس توانستیم محصول مدیریت سرمایه را توسعه دهیم و مجوزهای لازم را برای ارائه‌ این محصول به کاربران اسنپ اخذ کنیم.»

در این نشست مدیرعامل شرکت تامین سرمایه‌ نوین، که در تولید این محصول تازه با سرویس سرمایه‌گذاری اسنپ همکاری کرده است، درباره‌ شرکت تامین سرمایه نوین و نقش آن در بازار سرمایه گفت:

«اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کشور فعالیت خود را در سال 87 آغاز کرد. این صندوق انقلابی در این حوزه بود چرا که برای اولین بار مردم به غیر از شبکه‌ی بانکی به مجموعه بازار سرمایه‌ هم برای سرمایه‌گذاری‌های‌شان اعتماد کردند. خوشحالیم که بعد از حدود یک سال پیگیری و فعالیت توانسته‌ایم مجوز امکان خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در سوپراپ اسنپ،به عنوان مدیریت سرمایه در بورس اولین پلتفرم خارج از بازار سرمایه به دست بیاوریم. 13 سال پس از آغاز فعالیت تامین سرمایه نوین، برای اولین بار امکان خرید و فروش صندوقهای سرمایه گذاری بدون ورود به شبکه بانکی و نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس ایجاد شده که در زمینه‌ فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای مردم بسیار تاثیرگذار است. این موضوع دسترسی سریع، راحت و بدون هزینه و بدون صرف زمان زیاد را برای همه‌ افراد در سراسر کشور فراهم می‌کند.»

گسترش فعالیت‌های فین‌تکی در سوپر اپ اسنپ

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در این نشست ابتدا از اهمیت گسترش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای این سازمان گفت:

«یکی از برنامه‌های جدی سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است و از دو جنبه برای سازمان اهمیت دارد. یکی اتفاقات سال 99 بود که عده زیادی مستقیم وارد بازار سرمایه شدند و مشکلات متعددی داشتند و در زمان ریزش بازار امکان حضور در بازار بسیار سخت بود و باعث اعتراضات متعددی در بازار سرمایه شد. افرادی که در صندوق‌ها حضور داشتند هم در دوران اوج بازدهی بهتری کسب کردند هم در زمان ریزش بازار زیان کمتری متحمل شدند. از طرف دیگر بحث توسعه اکوسیستم بازار سرمایه در بازار بدهی و بازار سهام بود. در هر دو جنبه ما در سازمان بورس به این نتیجه رسیدیم که راهی جز توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وجود ندارد. برای توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ما نیازمند کانال‌های فروش مستقل از بازار پول و بازار سرمایه بودیم.»

فدایی در رابطه با ورود سوپراپ اسنپ به اکوسیستم بازار سرمایه و امکانات و اثرات آتی آن گفت: «مجموعه‌های متعددی در سال‌های گذشته اقدام به تولید اپلیکیشن‌های اختصاصی برای مدیریت دارایی کردند. امسال در سازمان بورس دستورالعمل سرمایه‌گذاری آنلاین را تصویب کردیم و در این دستورالعمل اجازه صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای اپ‌هایی که حتی در خارج از بازار سرمایه بودن هم فراهم شد. سوپراپ اسنپ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سوپر‌اپ‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند پیشقدم فعالیت در این حوزه شد و ما می‌توانیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در تمام نقاط کشور از این طریق توسعه دهیم. امیدواریم در آینده نه چندان دور فعالیت‌های فین تکی در سوپر اپ اسنپ گسترده‌تر شود.»

به گفته‌ روابط عمومی اسنپ، محصول مدیریت سرمایه، یک ابزار سرمایه‌گذاری است که با هدف رشد هرچه بیشتر فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و به دنبال آن، افزایش ضریب نفوذ سرمایه‌گذاری در بین سرمایه‌گذاران خرد راه‌اندازی شده مدیریت سرمایه در بورس است و در گام‌های بعدی نیز ضمن ایجاد تنوع بیشتر در انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دسترس در این پلت‌فرم با ارزیابی میزان ریسک‌پذیری هر کاربر، پیشنهادات سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط و روحیات سرمایه‌گذاری هر کاربر به طور اختصاصی ارائه خواهد شد.

مدیریت سرمایه در بورس

راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی انتشارات بورس

 • ناشر: انتشارات بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
 • وضعیت : موجود
 • تعداد
 • افزودن به سبد خرید
 • پدیدآور(پدیدآوران): لوکاس اسنوپک
 • مترجم(مترجمان): رضا تهرانی محمد علی میرزا کوچک شیرازی
 • ناشر: انتشارات بورس
 • سال چاپ: 1397
 • تعداد صفحات: 398
 • نوع جلد: شومیز
 • بستن

ارسال به روش دلخواه

7 روز ضمانت بازگشت

پرداخت امن

مشاوره و پشتیبانی

خرید با اطمینان

نقد و بررسی راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی انتشارات بورس

کتاب راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه گذاری ، رضا تهرانی انتشارات بورس

فهرست مطالب کتاب راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه گذاری

 1. فصل 1 : سرمایه گذاری و ریسک
 2. فصل 2 : گروه های مختلف دارایی و میزان ریسک هرکدام
 3. فصل 3 : بازار
 4. فصل 4 : ارزش گذاری دارایی های مالی
 5. فصل مدیریت سرمایه در بورس 5 : سه رویکرد تجربی ( عملگرایانه ) در رابطه با انتخاب اوراق بهادار
 6. فصل 6 : مالی رفتاری
 7. فصل 7 : پیش بینی تحرکات بازار
 8. فصل 8 : مدل سازی تحرکات بازار
 9. فصل 9 : تشکیل و مدیریت پرتفوی
 10. فصل 10 : جذابیت گروه های مختلف دارایی

مشخصات فنی راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی انتشارات بورس

مدیریت سرمایه در بورس
مشخصات کلی
پدیدآور(پدیدآوران): لوکاس اسنوپک
مترجم(مترجمان): رضا تهرانی محمد علی میرزا کوچک شیرازی
ناشر: انتشارات بورس
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 398
نوع جلد: شومیز
قطع کتاب: وزیری
شابک(ISBN): 9786007872383

نظرات راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی انتشارات بورس

دکترای سئو فروغ شریعتمداری انتشارات دیباگران تهران

درسنامه جامع (نکته و تست) آمادگی آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان کیوان کیانفر انتشارات صانعی

آموزش نکته به نکته دروس کنکور کامپیوتر کاردانی به کارشناسی مظاهر مقصود لو انتشارات چهار خونه

مجموعه سوالات طبقه بندی شده برق _قدرت کاردانی به کارشناسی مهندس روزبه یگانه انتشارات چهارخونه

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور مکانیک کاردانی به کار شناسی مهندس رضا فتاحی انتشارات چهار خونه

دلیل نارضایتی شما چیست؟

اشتراک گذاری

فروشگاه کتاب نوین کتاب فروشی را به خانه شما می آورد. کتاب نوین با بیش از دو دهه تجربه در فروش کتاب به صورت عمده و جزئی است. فروش مستقیم ناشرین زیر: مدرسان شریف، نگاه دانش، پارسه، سازمان حسابرسی، آراه، رویای سبز، سمت، ویرایش، ارسباران، روان، سازمان برنامه و بودجه کشور، دفتر مقررات ملی ساختمان(نظام مهندسی)،آی نماد، آراد کتاب، فرشید، پوران پژوهش، امید انقلاب، علوم پویا، ساوالان، دوران، رشد، کتاب خانه فرهنگ،عصر کنکاش،طلوع فن، ظهور فن، پیک ریحان، دفتر پژوهشهای فرهنگی، معارف و. در صورت سفارش تعدادی (تخفیف ویژه)تماس بگیرید.

مدیریت سرمایه در بورس

مدیریت سرمایه در بازار بورس

مدیریت سرمایه در بازار بورس

بزرگترین اشتباه یک معامله گر در بازار بورس، خطای محاسبات ریسک می باشد.در زندگی واقعی اکثر انسان ها معنی ریسک را به خوبی می دانند اما به دلیل اینکه مفهوم ریسک در بازار مالی و زندگی بسیار متفاوت است، ما حین شروع فعالیت در بورس متوجه سایه سنگین حضور آن نمی شویم. در همین جاست که مدیریت سرمایه در بازار بورس اهمیت می یابد.

انسان ها معمولاً تصور می کنند که خرید و فروش سهام همانند خرید خانه است و نهایت ضرر آن 20 درصد کاهش قیمت می باشد.بله! مردم باور نمی کنند که یک سهم در مدت کوتاهی نیز می تواند حداقل 50 % از ارزش خود را از دست دهد.عموم مردم اصول فعالیت صحیح در بازار سهام را نمی دانند و به همین دلیل درگیر طمع شده و در روزهای مثبت هیجانی و صف خرید نشین می شوند که، در چنین وضعیتی اگر سهام بخرند نیز بر اساس تصورات ذهنی اشتباه خود از بازار تصمیم گیری نموده اند.

بیشتر بخوانید : پلن معاملاتی

همین حالت در وضعیت نزولی بازار نیز اتفاق افتاده و این بار ترس ناشی از طمع موجب می شود با کوچکترین حرکت نزولی بازار، فروشنده سهام خود باشند.معمولاً اهالی کوچه و بازار می گویند سرمایه گذاری در دارایی هایی چون ملک، کالا، دلار و خودرو تقریباً بدون ریسک است.گواهی این ادعا نیز روند رو به رشد چند ده ساله این کالاهای سرمایه ای در ایران است.

زیرا قیمت آن ها به مرور زمان افزایش یافته و مواقع کاهش قیمت نیز شامل درصدهای اندکی می شود.به همین دلیل مدل ذهنی قریب به اتفاق تازه واردان به بازار سهام اینگونه است که در پاسخ باید بگوییم چنین شرایطی در بازار سهام وجود ندارد.یک معامله گر منطقی می داند که در بازار سهام همیشه فرصت برای کسب سود وجود دارد اما، در ابتدا باید بتواند از سرمایه خویش محافظت کند تا در بازار دوام بیاورد.

مثال مدیریت سرمایه در بازار بورس در این وضعیت در رشته ورزشی همانند فوتبال نیز صادق است.یک تیم فوتبال تا زمانی که نتوانند به درستی از حریم دروازه دفاع کنند، نمی توانند طعم برد را بچشند زیرا حتی اگر توانایی گل زدن نیز داشته باشند، در بهترین حالت به نتایج مساوی دست خواهند یافت.برای پیش گیری از نابودی مدیریت سرمایه در بورس سرمایه تان در بازار سهام باید در ابتدای امر ریسک خود را کاملاً کنترل و محدود کنید.

به هیچ وجه خود را با حرفه ای بازار مقایسه نکنید زیرا آن ها گرچه ریسکی چند برابر شما متقبل شوند، اما به خوبی می دانند چگونه خود را در برابر نوسانات احتمالی بیمه کنند.همچنین معامله گران حرفه ای از تجربیات خود در بازار آموخته اند که، برای فرصت مناسب بعدی باید به اندازه کافی صبر داشته باشند.

مدیریت سرمایه در بازار بورس

مدیریت سرمایه در بازار بورس

راهکارهای کنترل ریسک و مدیریت سرمایه در بازار بورس

معمول ترین توصیه هایی که از طرف مشاوران مالی به سرمایه گذاران برای مدیریت سرمایه در بازار بورس ارائه می شود، به دو دسته تقسیم می شوند:

متنوع سازی سرمایه گذاری و خرید سبد سهام

رجوع به نهادهای حقوقی مشاوره ای نظیر؛ سبدگردانان رسمی، صندوق های سرمایه گذاری و…

همانطور که خودتان می دانید بسیاری از سرمایه گذاران به این روش ها برای مدیریت سرمایه در بازار بورس تمایل نداشته و سعی می کنند خودشان امور سرمایه گذاریشان را انجام دهند، به همین دلیل بهتر است در ادامه راهکارهایی برای کنترل ریسک مخاطبان و سرمایه گذاران حقیقی بازار که مستقیماً خودشان اقدام به خرید و فروش می کنند، ذکر کنیم.

1 ) سرمایه غیر ضروری و بدون کاربرد خود را وارد بازار کنید.

2 ) اگر بتوانید نهایتا تا یکسال سرمایه خود را حفظ نموده و حتی سودی هم بدست نیاورید، می توان به آینده معامله گری شما امیدوار بود.زیرا گام اول که مدیریت ریسک و حفظ سرمایه می باشد را به درستی برداشته اید.

3 ) به منظور انتخاب سهام برای سرمایه گذاری، روش تحلیل مشخصی داشته و حتی الامکان از میان شرکت های متعدد موجود در بورس، بر اساس ملاک های کلی مشخصی تعداد قابل توجهی را شناسایی و پیوسته پایش کنید.

4 ) به شرایط بنیادی شرکت ها از قبیل طرح های توسعه ای و سود سهام توجه ویژه ای داشته باشید.

5 ) اهداف سود نجومی برای خود در نظر نگیرید، زیرا به احتمال زیاد نمی توانید این اهداف را محقق کنید و همین موجب سرخوردگی یا ریسک های جنون آمیز می شود.

6 ) به دنبال سیگنال فروشان و مشاوران فعال در عرصه فضای مجازی نباشید، زیرا این تجربه سایر معامله گران اثبات نموده که، این افراد کمکی به شما نخواهند کرد.

7 ) مطالعه و ثبت وقایع در ژورنال معاملاتی را هرگز فراموش نکنید، زیرا در واقع بهترین راهنمای برطرف نمودن خطاهای معاملاتیتان، همین دفترچه ساده و نکات داخل آن خواهد بود.

بیشتر بخوانید : انواع ریسک مالی

به عنوان نکات مهم و پایانی مدیریت سرمایه در بازار بورس در نظر داشته باشید که بورس جای مناسبی برای ارضای هیجان نیست زیرا، تفریح بسیار گرانی خواهد بود.قبل از ورود به معامله نیز الزامی است که تمام جزئیات و پیش بینی های خود در مورد این معامله، از جمله نقاط و زمان خروج را به درستی و با دقت تعیین کرده باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا